cbwerkendlogo.86abb8

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Volgens CBW

 

ARTIKEL 1 - Definities

1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer:

de CBW-erkende verkoper/opdrachtnemer,

deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een overeen-

komst aangaat of wil aangaan;

De afnemer:

de koper/opdrachtgever of degene die met de

ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer:

de afnemer die handelt in de uit-

oefening van een beroep of bedrijf;

De consument:

de afnemer die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf;

Aflevering:

de feitelijke aanbieding van de gekochte

producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

Oplevering:

het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter

beschikking stellen van de producten en/of het werk;

Op afstand gesloten overeenkomst:

de overeenkomst

met een consument waarbij tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één

of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals

bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv. webwinkel of

postorder;

Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst:

een over

-

eenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan

in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in

artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten

thuis, op beurzen of op straat;

SG CBW:

Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met

de uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen

als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden;

Vloer:

ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend

materiaal;

Ondervloer:

de bestaande ondergrond waarop het werk moet

worden uitgevoerd;

Tussenvloer:

het materiaal dat wordt aangebracht tussen

de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde

reparatiemateriaal van de ondervloer.

2.

Als de overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie

ook betrekking heeft op aansluiten, installatie-, montage-, en

overige werkzaamheden, dan wordt verstaan onder:

Aansluiten:

het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen

en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte

aansluitpunten;

Installeren:

het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen,

bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist

monteren van het product;

Monteren (plaatsen):

het in elkaar zetten en stellen van het

product dan wel onderdelen daarvan;

Overige werkzaamheden:

sloop- en verbouwingswerk-

zaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het

verwerken van tegels;

ARTIKEL 2 - De geldigheid

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt

door CBW-erkende woonwinkels en gelden uitsluitend voor

de levering van producten en/of diensten op gebied van

woninginrichting.

ARTIKEL 3 - Intellectueel eigendom

1.

De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom

voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,

monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt

moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer

daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die

opeisen.

2.

Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellec-

tueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter

beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.

3.

Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop

intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudi-

gen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder

toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 4 - De offerte

1.

Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum

geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd

op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en

daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer

gedane metingen. De afnemer moet daarbij de onderne-

mer informeren over feiten en/of omstandigheden die de

uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor

zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel

7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van

de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aan,

daarbij rekening houdend met de verpakkingseenheden

zoals die bij leveranciers besteld moeten worden (strekkende

meters tapijt, pakken laminaat, volledige lengte plinten e.d.).

Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten

en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de onder

-

nemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

2.

De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te

leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale

(koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s

voor beide partijen.

De ondernemer wijst de afnemer er in de offerte op dat de

afnemer zorgvuldig moet zijn met artikelen, materialen en

gereedschappen van de ondernemer die zich op het werk be-

vinden, naast de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.

Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover

en informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in

artikel 6 lid 6.

De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier

waarop de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend.

Er zijn twee manieren: aanneemsom of regie.

a.

bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag af

waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;

b.

bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de

prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van de benodigde

materialen). De ondernemer kan op verzoek van de afnemer

een richtprijs geven, dat is een schatting van de totale kosten.

De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten

zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.

3.

De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte val-

len niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel

verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).

4.

De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer

de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Als de afnemer

daarbij specifieke verplichtingen heeft, wijst de ondernemer

daarop in de offerte. Denk bijv. aan dat de installatiepunten,

de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de

tekening van de ondernemer (zie art.7 lid 3 en 4).

5.

Als de afnemer de offerte niet accepteert mag de

ondernemer de kosten van het opstellen van de offerte in

rekening brengen. Dit mag alleen als de afnemer bij of voor

het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op de

(hoogte van de) kosten. De afnemer wordt eigenaar van de

offerte en eventuele tekeningen bij betaling van offerte-

kosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.

ARTIKEL 5 - De overeenkomst (voor overeenkomsten buiten

de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)

De aanbetaling

1.

De ondernemer mag bij het aangaan van een overeen-

komst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een

zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum

percentages. Bij een consument is de hoogte van het

maximum percentage afhankelijk van het product.

2.

De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%,

behalve bij onderstaande producten waarvoor 15% het

maximum is:

a.

keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen

daarvan, en/of daarmee verband houdende werkzaamheden;

b.

parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum,

traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-,

beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband

met deze producten te verrichten werkzaamheden.

Prijswijziging

3.

Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden

doorberekend.

4.

Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het

sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:

• Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere

wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.

• Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten

van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.

• Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van

de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als

dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom

een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de

consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.

5.

Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door

bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting

op showroommodellen geven de afnemer geen recht op

prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud

6.

De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten

tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten)

volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten

zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan

derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten)

verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het

verschuldigde bedrag is betaald.

7.

De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeen-

komst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij

faillissement, surseance van betaling of wettelijke

schuldsanering van de afnemer.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers

8.

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de

ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen

van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst

uitvoert of daarmee verder gaat.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

9.

De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te

betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden

uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte

schade, waaronder begrepen schade van derden,

winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten

10.

De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het

sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet

is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd

voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.

ARTIKEL 6 - De levertijd

1.

De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk

moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De

levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke

levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij

een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.

2.

Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de

ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren.

De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer

dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen

binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.

3.

Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afge-

sproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of

schadevergoeding vragen.

4.

Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast

afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst

met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm

van gevolgschade.

5.

Bij een overeenkomst met een consument moet de

ondernemer die schade vergoeden die verband houdt

met de overschrijding en die mede gezien de aard van de

aansprakelijkheid en de aard van de schade hem kan worden

toegerekend.

6.

Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de

consument besteld wordt door de ondernemer (bestelling

op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke

levertijd lopen vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren

binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst,

tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen

die termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk

herinneren en hem maximaal drie maanden geven om

alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst

als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 - Rechten en plichten van de ondernemer

1.

De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en

zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden

worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.

2.

De ondernemer houdt zich bij de levering van producten

en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment

geldende wettelijke voorschriften.

3.

De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van

de overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschikt-

heid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden

verricht, zoals bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/

of installatievoorschriften.

Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de

door de consument geleden directe schade en kosten ver

-

goeden en draagt hij zelf zijn eventuele eigen schade.

4.

De ondernemer wijst de afnemer ook op:

• onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaam-

heden, bijv. het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv.

door de consument ter beschikking gestelde materialen of

hulpmiddelen;

Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs

hoort te kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij

aansprakelijk voor de schade, tenzij hem de schade niet is

toe te rekenen.

5.

De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer

(zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik

van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de

informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt

mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens

rekening en risico het gebruik van de bijzondere

hulpmiddelen komt.

6.

De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.

7.

De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt

verricht door voor dat werk deskundige personen.

8.

Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor

risico van de consument komen, dan wordt de levertermijn

verlengd.

9.

Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een

vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de onder

-

nemer aan de afnemer een verklaring met daarin de gemeten

waarde van ondervloer en dekvloer. Doet de afnemer dat niet

of is die niet beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer

de afnemer voor een mogelijk minder geluidsisolering na

oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan aantonen

dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende

effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie

van de leverancier van de tussenvloer.

ARTIKEL 8 - Rechten en plichten van de afnemer

1.

De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan

afleveren en het werk kan verrichten.

2.

De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het

werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de

voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van

leidingen) heeft.

3.

De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt

daarvoor geschikt is, zoals dat:

• de ruimte deugdelijk kan worden afgesloten;

• er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoor

-

schriften;

• er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende

ventilatie aanwezig is.

Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de

ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke

kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

4.

De afnemer draagt het risico voor schade door:

• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies

en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt

gedaan;

• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de

afnemer ter beschikking zijn gesteld.

De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd

in lid 4 van artikel 7.

5.

De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere

omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een

kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten

en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen

draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven,

zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen

voor zijn rekening.

6.

De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren,

zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging

krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dat meldt de afnemer

dat tijdig aan de ondernemer.

7.

De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werk-

zaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen

andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen

veroorzaken aan het werk van de ondernemer.

8.

De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed

bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke

wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te

maken.

9.

Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd

door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet

de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt

vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen

worden toegerekend.

10.

De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en

gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van

het werk bevinden.

CBW-erkend voorwaarden

VOOR WOONWINKELS

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 juli 2017

11.

De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de

ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werk-

zaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor

ontstane schade.

12.

De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot

het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met

Arbo-voorschriften.

ARTIKEL 9 - De opslag van producten

1.

Als de producten op de afgesproken leverdatum worden

aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de

producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een

redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer

mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en

verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening

brengen.

2.

Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de

ondernemer:

a.

nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten

en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen

of;

b.

de producten nog 30 dagen onder berekening van opslag-

kosten voor de afnemer in opslag houden.

Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b

nog niet door de afnemer zijn afgenomen, mag de onderne-

mer de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens

de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de

ondernemer ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.

3.

Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de

ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag

houden, onder berekening van redelijke interne of externe

opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de

verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslag-

periode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.

4.

Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog

steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd

beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12

genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte

interne of externe opslagkosten rekenen. Hij moet de

afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

5.

Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt

door de ondernemer in geval van een consumentenkoop

voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 10 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1.

Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen,

behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is

afgesproken. De ondernemer draagt het risico van

beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door

een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de

ondernemer voor een goede verzekering.

2.

Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan

moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er

bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigin-

gen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het

afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen

uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.

3.

Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na

levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren

of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

ARTIKEL 11 - De betaling

Koop en verkoop

1.

De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering

(contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk in de

overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen

dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de

bankrekening van de ondernemer.

2.

Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is

wettelijk verboden om een consument alleen betaling vooraf

van de (restant)koopsom als betalingsconditie aan te bieden.

3.

De ondernemer die in gedeelten levert mag bij elke deel-

levering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke

deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

Aanneming van werk

4.

Bij uitsluitend aanneming van werk geldt dat partijen

schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen

evenredig met de voortgang van het werk en de levering van

materialen. Daarbij wordt rekening gehouden met de

maximale aanbetalingspercentages (zie artikel 5 lid 2).

Worden hierover geen specifieke afspraken gemaakt, dan

geldt als betalingsconditie:

• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de

afgesproken som afhankelijk van het maximum

aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2.

• na de aanvoer van de materialen 35% resp. 45%

• onmiddellijk na de oplevering 30% en

• binnen 14 dagen na oplevering de resterende 10%.

De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

Betalingstermijn facturen

5.

Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk

14 dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling

6.

Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder inge-

brekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt de

ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een

betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim

wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14

dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen

en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.

7.

Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere

ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan

verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de

afnemer. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet-

en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.

8.

De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente

berekenen als na de termijn van lid 6 nog steeds niet is

betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 5

genoemde termijn totdat alles is betaald.

Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke

handelsrente berekenen na in lid 5 genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting

9.

De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur

inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst

van de klacht. De ondernemer mag dit deel van zijn factuur

niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel

van de koop-/aanneemsom moet de klant wel binnen de

betalingstermijn betalen.

10.

Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is

afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag

de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder

verzonden deelfacturen moet de afnemer wel binnen de

betalingstermijn betalen.

ARTIKEL 12 - De annulering

1.

Als de afnemer annuleert is hij een schadevergoeding

verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op

basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding

is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele

kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabe-

le kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt

30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets

anders hebben afgesproken. Deze is 50% als de afnemer

annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering

kan plaatsvinden.

2.

De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve

als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of

de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

3.

Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij

een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit

schriftelijk.

4

. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen

2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de koop,

schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van

5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de

consument geen e-mailadres van de ondernemer heeft, dan

kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan

via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief

binnen 2 dagen is gebeurd.

5.

De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of

op afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten

te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht

zoals in de wet en in artikel 20 D voor deze verkoopmethode

is vastgelegd.

6.

Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet

Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument de over

-

eenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de

consument misleid dan wel agressief benaderd is, bijv. als

de verkoper de consument onder onredelijk zware druk heeft

gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument

moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

ARTIKEL 13 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is

gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te

maken komen voor rekening van de afnemer.

Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden

verrekend.

Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden

en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en

die door de afnemer worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de over

-

eenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt

uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en

insprongen en snijverlies, zijn geen minderwerk. Op verzoek

van de afnemer laat de ondernemer restanten bij de afnemer

achter.

ARTIKEL 14 - Onuitvoerbaarheid overeenkomst door over

-

macht

1.

Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk

is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan

worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode

van zijn verplichtingen ontheven.

2.

Als nakoming van de overeenkomst voor een van de

partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een

oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide

partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen

verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen

overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben

zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels

te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in

redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

ARTIKEL 15 - Conformiteit en garantie

1.

Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten

die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal

gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij

bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de

overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting

niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respec-

tievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2.

De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de

geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen

van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken.

De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband

houden met niet met de bestemming corresponderend

gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat

aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie

resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten;

Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de

ondernemer het product niet te vervangen.

Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden

vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het

oorspronkelijke afleveradres.

3.

Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk

voorkomen of beperken.

4.

Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan de

afnemer nog rechten hebben op grond van de wet (lid 1).

De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen

van deze garantie.

5.

De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot

conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de

aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/

surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de

ondernemer kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij

curator/bewindvoerder.

6.

Als de fabrikant van de producten een verdergaande

garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook

voor de afnemer.

7.

Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de

bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde

producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder

gebruik als dat is afgesproken.

8.

De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen.

Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en

afdoende wordt onderhouden en behandeld.

9.

Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen

het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of

uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch

oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke

normen of handelsgebruik.

10.

Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp)

batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en

normale slijtage.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorza-

ken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij

aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen

is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:

• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als

gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuw

-

bouw of verbouw;

• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haar

-

scheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen

zoals zon, CV-leidingen en haarden;

• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de

betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme

verandering daarin;

• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer

of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de

ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voor de

start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;

• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de onder

-

nemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft

gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

ARTIKEL 17 - Klachten en schade

1.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door

ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendom-

men moeten volledig en duidelijk omschreven worden

ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur

schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.

2.

Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten

en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen

te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer

klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk

melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering.

Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door

ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de

producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen

schade door ondernemer is veroorzaakt.

3.

Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegen-

heid om door of namens hem de schade te inspecteren en te

taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering.

Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of

namens de ondernemer.

4.

Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan wor

-

den zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk binnen twee

maanden na ontdekking - gemeld, bij voorkeur schriftelijk.

5.

Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben

dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

ARTIKEL 18 - Overeenkomsten op Afstand en Buiten de

Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A - De overeenkomst

1.

Als de consument het aanbod langs elektronische weg

heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elek-

tronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is

gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.

Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft

de ondernemer passende technische en organisatorische

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht

van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als

de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.

De ondernemer mag - als de wet dit toestaat - onderzoe-

ken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit

een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan,

mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag

weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

4.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/

of de dienst de volgende informatie meesturen:

a.

het bezoekadres van de ondernemer waar de consument

met klachten terecht kan;

b.

de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke

melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.

informatie over garanties en bestaande service na aan-

koop;

d.

de prijs van het product of dienst inclusief belastingen,

eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering

of uitvoering van de overeenkomst;

e.

als de consument een herroepingsrecht heeft, het model-

formulier voor herroeping.

Deze informatie moet door de consument op te slaan en te

raadplegen zijn.

B - Herroepingsrecht

1.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot

de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met

een dienst - gedurende een bedenktijd van minimaal 14 da-

gen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer

mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar hem niet verplichten die op te geven.

2.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag

nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de

consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij

meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de

bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door

of namens de consument is ontvangen.

3.

Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde be-

denktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet

informeren over herroepingsrecht:

4.

Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over

het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping

niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het

einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.

5.

Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde

informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na

de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft

ontvangen.

C - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan

met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen

zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De

consument mag het product hanteren en inspecteren zoals

hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.

Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1,

dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het

product.

3.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermin-

dering van het product als de ondernemer hem niet voor of

bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie

over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

en kosten daarvan

1.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,

meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier

voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

ondernemer.

2.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na

deze melding, zendt de consument het product terug, of

overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De consument

heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

3.

De consument zendt het product terug met alle geleverde

toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking,

en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

4.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige

uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het

terugzenden van het product bij een overeenkomst op

afstand, behalve:

a.

als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument

deze kosten moet dragen; of

b.

als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.

Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst

draagt de ondernemer de retourkosten van het product.

6.

Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben

verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de

bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot

het moment van herroeping.

7.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van

diensten als:

a.

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte

informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding

bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet

heeft verstrekt; of

b.

de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de

uitvoering van de dienst heeft verzocht.

8.

Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten

ontbonden.

E - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.

Als de ondernemer herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst

direct een ontvangstbevestiging.

2.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de

consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk

binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag

wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvan-

gen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de

consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

3.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde

betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders

afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de

consument.

4.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere

methode van levering dan de goedkoopste standaard-

levering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

F - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten

uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft

vermeld:

1.

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de

dienst, maar alleen als:

a.

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande

instemming van de consument; en

b.

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht

verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft

uitgevoerd.

2.

Volgens specificaties van de consument vervaardigde

producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden

gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van

de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn.

3.

Verzegelde producten die om redenen van gezondheids-

bescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden

teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is

verbroken.

4.

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk

vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 19 - Aanbetalingsregeling

(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op

www.cbw-erkend.nl)

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een over

-

eenkomst op gebied van woninginrichting, gesloten in

een fysieke winkel of buiten de verkoopruimte (bijv. bij

consument thuis, op straat of op een beurs). De regeling is

niet van toepassing bij overeenkomsten op afstand, bijv. in

een webshop.

De regeling is van toepassing als de consument bij faillisse-

ment/surseance/wettelijke schuldsanering van de onderne-

mer geen product en/of dienst geleverd krijgt terwijl hij wel

heeft aanbetaald. Deze regeling houdt in dat de consument

een vervangende overeenkomst kan sluiten met een andere

CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling wordt op de

prijs in mindering gebracht door en voor rekening van deze

CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld terugbetaald.

1.

De regeling kent de volgende voorwaarden:

a.

De consument doet een schriftelijk beroep op de aanbeta-

lingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via www.cbw-erkend.

nl, zoekcriterium ‘beroep op aanbetalingsregeling’. Dit be-

roep moet uiterlijk 3 maanden na uitspraak van faillissement/

surseance/wettelijke schuldsanering en de curator het onder

lid 1b bedoelde bewijs heeft gegeven bij SG CBW ontvangen

zijn.

b.

De consument overlegt hierbij een kopie van de over

-

eenkomst, een aanbetalingsbewijs en een kopie van het

bericht van de curator/bewindvoerder dat de overeenkomst

niet wordt uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt

terugbetaald.

c.

De consument is verplicht zijn vordering op de oorspron-

kelijke ondernemer (tot het maximale aanbetalingspercenta-

ge in artikel 5 lid 2) aan de SG CBW over te dragen.

2.

De SG CBW laat binnen 2 maanden na ontvangst weten

of het beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de SG CBW

schriftelijk het bewijs waarmee de consument een vervan-

gende overeenkomst kan sluiten. Een lijst van ondernemers,

zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op

www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst

wordt samengesteld. De consument kan zelf suggesties

aandragen bij SG CBW.

3.

Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden

de volgende regels:

a.

De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde

bewijs van de SG CBW aan de ondernemer waarmee de

vervangende overeenkomst wordt gesloten.

b.

De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen

6 maanden na ontvangst van het bewijs.

c.

De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe

prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de

oorspronkelijke prijs en niet meer dan 25 of 15% van de

nieuwe prijs als die lager is dan de oorspronkelijke prijs

(rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het percentage

van 15% geldt voor:

• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of

in verband daarmee te verrichten werkzaamheden;

• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie, mar

-

moleum, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-,

betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met

deze producten te verrichten werkzaamheden.

• overige productgroepen, die op www.cbw-erkend.nl staan

vermeld.

d.

De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met

het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen

een vervangende overeenkomst weigeren als hij aan SG

CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn geval onredelijk is.

e.

De ondernemer met wie de consument een vervangende

overeenkomst wil sluiten, houdt zijn normale verkoopprijs

aan. Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke

ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen prijsga-

rantie. Speciale actie-, opruimings- of aanbiedingsartikelen

mogen buiten het aanbod blijven.

4.

Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:

• overeenkomsten op afstand;

• overeenkomsten met zakelijke kopers;

• de productgarantie genoemd in artikel 15;

• het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder

toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);

• het meerdere boven de genoemde percentages.

Er kan ook geen beroep op de regeling worden gedaan

als de curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de

oorspronkelijke overeenkomst tegen dezelfde condities kan

uitvoeren.

ARTIKEL 20 - De geschillenregeling

1.

Geschillen tussen consument en ondernemer over de

totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten

kunnen zowel door de consument als door de ondernemer

aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op

www.cbw-erkend.nl. Elektronisch kan een klacht worden

ingediend via www.degeschillencommissie.nl.

2.

Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn

klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.

3.

De consument kan binnen 12 maanden na het indienen

van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanmelden. Als

deze termijn door lange klachtafhandeling al is verstreken

dan heeft de consument aanvullend 3 maanden nadat duide-

lijk is geworden dat partijen er niet uit komen de tijd, maar

nooit later dan 2 jaar na klachtmelding aan de ondernemer.

Een beroep op termijnoverschrijding geschiedt voor of bij

eerste verweer.

4.

Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschil-

lencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de

Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen

binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat.

Daarbij kondigt de ondernemer aan dat hij na het verstrijken

van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig kan

maken.

5.

De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar

reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

zijn bindend. Het geschil kan ook opgelost worden door be-

middeling van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement

wordt op verzoek toegezonden door de Geschillencommis-

sie en is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl

(zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de

behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.

Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschil-

lencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit

mag ook via het Europese Platform Online Dispute

Resolution (http://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen

naar de Geschillencommissie.

7.

Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en

voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij

de Geschillencommissie kan worden beoordeeld door een

deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskun-

digenrapport dat is opgesteld door een deskundige van een

door het thuisland van de consument erkende geschillen-

commissie, vertaald in het Nederlands of Engels door een

erkend tolk/vertaler.

ARTIKEL 21 - Nakomingsgarantie

1.

De SG CBW staat tegenover de consument borg voor de

nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen

bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige

vastgelegde schikking, behalve:

• als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden

na dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd;

• als een beroep op de aanbetalingsregeling genoemd in

artikel 19 gedaan kan of had kunnen worden.

De consument moet binnen 3 maanden na het verstrijken

van de termijn waarbinnen de ondernemer het bindend

advies of de schikkingsovereenkomst moest nakomen,

een schriftelijk beroep hierop doen bij de SG CBW

(via www.cbw-erkend.nl).

2.

De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als - voor

-

dat het geschil in behandeling is genomen - sprake is van:

a.

faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsane-

ring van de ondernemer;

b.

feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de

ondernemer. Bepalend is de datum waarop de bedrijfsbeëin-

diging in het Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere

datum waarvan de SG CBW de feitelijke bedrijfsbeëindiging

aannemelijk kan maken.

3.

Als de commissie een ondernemer zowel verplicht tot

betaling als het uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen

eerst de werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de

betalingsverplichting wordt uitgevoerd, ook al vermeldt het

bindend advies een andere volgorde.

4.

Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een

product terug te nemen, dan moet de consument daaraan

meewerken en de ondernemer tot terugneming in de

gelegenheid stellen.

5.

De garantstelling is beperkt tot € 10.000 per bindend

advies. SG CBW verstrekt deze onder de voorwaarde dat

de consument zijn vordering op grond van het bindend

advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan SG CBW

overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn

beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere is SG CBW verplicht zich in te spannen

om ervoor te zorgen dat de ondernemer het bindend advies

nakomt. De consument wordt aangeboden zijn vordering

voor het meerdere ook aan SG CBW over te dragen, waarna

SG CBW op eigen naam en op kosten van SG CBW indien

redelijkerwijs mogelijk de vordering (eventueel in rechte) zal

verhalen.

6.

Als sprake is van een situatie zoals omschreven in lid

2 nadat het geschil in behandeling is genomen, dan is de

nakomingsgarantie beperkt tot

• € 2.269 voor keuken, badkamer of sanitair en daarmee

verband houdend werk

• € 1.361 voor overige producten/diensten.

De laatste 2 zinnen van lid 5 zijn hier ook van toepassing.

ARTIKEL 22 - Nederlands recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Als de consument gevestigd is in een ander EU-land dan

Nederland en de wet in dat EU-land kent hem verdergaande

rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten toepassen.